عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس دوم)

حرف تعریف

دو نوع حرف تعریف در زبان اسپانیایی وجود دارد؛ حرف تعریف نامعین (artículos indeterminados) و حرف تعریف معین (artículos determinados)

حروف تعریف معین:

از حروف تعریف معین برای اشاره به چیزهای شناخته شده و تعریف شده استفاده می شود. حرف تعریف معین مذکر (masculino) el و جمع آن los می باشد، حرف تعریف معین مونث (femenino) la و جمع آن las می باشد.

“El” para masculino singular (مفرد مذکر): El coche.
“La” para femenino singular (مفرد مونث) : La carpeta.
“Los” para masculino plural (جمع مذکر): Los teléfono.
“Las” para femenino plural (جمع مونث) : Las cartas.

نکته: حروف تعریف مشخص، چون در فارسی وجود ندارند، در ترجمه با فارسی هم نادیده گرفته میشوند.

حروف تعريف آميخته:

حروف تعریف آمیخته به 2 صورت میتوانند باشند:

اگر el بعد از حرف اضافه a قرار بگيرد،با هم آميخته مي شوند و تبديل به al مي شوند.
a + el : al

voy al cine

traducir al español

اگر el بعد از حرف اضافه de قرار بگيرد،با هم آميخته مي شوند و تبديل به del مي شوند
la luz del sol

حروف تعریف نامعین:

نوعی دیگر از حروف تعریف در قواعد اسپانیایی کلماتی هستند که به فارسی: یک و تعدادی ترجمه میشوند. ما وقتی از حرف تعریف نامعین استفاده می کنیم که بخواهیم به چیزی ناشناس اشاره کنیم. حرف تعریف نامعین مذکر un و جمع آن unos است، حرف تعریف نامعین مونث una و جمع آن unas می باشد.

“Un” para masculino singular(مفرد مذکر): Un perro.
“Una” para femenino singular(مفرد مونث): Una tarjeta.
“Unos” para masculino plural(جمع مذکر): Unos libros.
“Unas” para femenino plural(جمع مونث): Unas monedas.

درس سوم