درس نوزدهم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان اسپانیایی
  4. chevron_right
  5. درس نوزدهم

عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس نوزدهم)

گذشته استمراری

بيانگر فعلي است كه در زمان گذشته با استمرار يا در طول مدت خاصی اتفاق افتاده است. مانند: مي نوشتم٬مي رفتم٬مي خواندم.

براي ساختن اين فعل در زبان اسپانيايي به شكل زير عمل مي كنيم:

۱. افعالی که به ar ختم مشوند. براي ساختن اين افعال بايد پسوندهاي زير را به ريشه فعل اضافه كنيم:

aba , abas , aba , ábamos , abais , aban

حرف زدن ، صحبت کردن – hablar

صحبت می کردم – hablaba

صحبت می کردی – hablabas

صحبت می کرد – hablaba

صحبت می کردیم – hablábamos

صحبت می کردید – hablabais

صحبت می کردند – hablaban

افعالی که به ir و er ختم میشوند. این پسوند ها به ریشه فعل اضافه می شوند:
ía – ías – ías – íamos – íais – ían

دویدن – correr

می دویدم – corría

می دویدی – corrías

می دوید – corría

می دویدیم – corríamos

می دویدید – corríais

می دویدند – corrían

شنیدن – oír

می شنیدم – oía

میشنیدی – oías

می شنید – oía

می شنیدیم – oíamos

می شنیدید – oíais

می شنیدند – oían

 

نکته: 3 فعل ver,ser و ir در حالت گذشته استمراری به صورت بی قاعده صرف میشوند:

دیدن – ver

می دیدم – veía

می دیدی – veías

می دید – veía

می دیدیم – veíamos

می دیدید – veíais

می دیدند – veían

بودن – ser

می بودم – era

می بودی – eras

می بود – era

می بودیم – éramos

می بودید – erais

می بودند – eran

رفتن – ir

می رفتم – iba

می رفتی – ibas

می رفت – iba

می رفتیم – íbamos

می رفتید – ibais

می رفتند – iban

درس بیستم