درس هفدهم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان اسپانیایی
  4. chevron_right
  5. درس هفدهم

عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس هفدهم)

حال استمراری

peresente continuo یا presente progresivo همان طور که از اسمش پیداست نشان دهنده کاری یا حالتی است که به صورت مکرر در حال انجام می باشد. در زان اسپانیایی به همان گونه است که در فارسی بیان میشود. برای مثال: در حال درس خواندن است ، در حال خندیدن است ، در حال خوابیدن است.

برای ساختنش هم از فعل estar (بودن) استفاده میکنیم. به این صورت که فعل estar را با توجه به شخصی که در موردش صحبت میکنیم در حال ساده صرف میکنیم و بعد اسم مصدر را به آن اضافه می کنیم.

حال استمراری = اسم مصدر + حال ساده estar

yo estoy hablando – من دارم صحبت می کنم

tú estás hablando – تو داری صحبت می کنی

él está hablando – او دارد صحبت می کند

nosotros estamos hablando – ما داریم صحبت می کنیم

vosotros estáis hablando – شما دارید صحبت می کنید

ellos están hablando – آنها دارند صحبت می کنند

مثالهای دیگر:

los obreros están trabajando – کارگران درحال کار کردن هستند

está caminando por la calle – داره تو خیابون قدم میزنه

estamos comiendo – داریم غذا می خوریم

los niños están jugando – بچه ها دارن بازی می کنن

está diciendo mentira – داره دروغ میگه

lo que estamos pidiendo es justicia – عدالت چیزی هست که در خواست آن را داریم

lo estoy viendo – (دارم می بینمش(آن را

le estoy viendo – (دارم می بینمش (او را

mis amigos están viniendo para acá – دوستام دارن میان اینجا

nos está sirviendo de mucho – خیلی داره به ما کمک می کنه

la carrera que estoy siguiendo – راهی که دارم دنبال می کنم ، راهی که دارم ادامه می دم

se está muriendo – داره می میره

me estoy muriendo de la risa – !دارم از خنده می میرم

me estoy durmiendo – داره خوابم می گیره

se está durmiendo – داره می خوابه

él está yendo a la casa – اون داره میره خونه

me estoy yendo del país – (من دارم از کشور می رم (خارج میشم

está huyendo de si mismo – داره از خودش فرار می کنه

estoy oyendo el sonido de las olas del mar – دارم صدای امواج دریا رو می شنوم

qué libro estás leyendo?l¿ – چه کتابی داری میخونی؟

درس هجدهم