درس پانزدهم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان اسپانیایی
  4. chevron_right
  5. درس پانزدهم

عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس پانزدهم)

گذشته ساده – pretérito indefinido

صرف فعل گذشته ساده همانند حال ساده به 2 صورت با قاعده و بی قاعده میباشد.

1.گذشته ساده با قاعده:

فعل گذشته ساده هم از آن دسته افعالی هست که با اضافه کردن پسوندها به مصدر فعل به دست میاد.

پس ابتدا مصدر فعل را پیدا میکنیم:

مصدر هایی که به ar ختم می شوند:به ریشه مصدر این پسوند ها رو اضافه می کنیم:( é , aste , ó , amos , asteis , aron )
مثال:

Hablar: صحبت کردن

Hablar – ar = habl

Habl + é = hablé

صحبت کردم

Habl + aste = hablaste

صحبت کردی

Habl + ó = habló

صحبت کرد

Habl + amos = hablamos

صحبت کردیم

Habl + asteis = hablasteis

صحبت کردید

Habl + aron = hablaron

صحبت کردیم

مصدر هایی که به er و ir ختم می شوند:
به ریشه مصدر این پسوند ها رو اضافه می کنیم( í , iste , ió , imos , isteis , ieron )مثال:
: comer خوردن comer – er = com
com + í = comí
خوردم com + iste = comiste
خوردی com + ió = comió
خورد
com + imos = comimos
خوردیم

com + isteis = comisteis
خوردید

com + ieron = comieron
خوردند

escribir: نوشتن

escribir – ir = escrib
escrib + í = escribí
نوشتم

escrib + iste = escribiste
نوشتی

escrib + ió = escribió
نوشت

escrib + imos = escribimos
نوشتیم

escrib + isteis = escribisteis
نوشتید

escrib + ieron = escribieron
نوشتند

نکته: شباهت های گذشته ساده و حال ساده :
همان طور که دیدیم ، پسوند اول شخص جمع که برای هر سه نوع مصدر به کار رفته (amos و imos) ، کاملا شبیه پسوند های حال ساده می باشند. پس نتیجه می گیریم که اول شخص جمع در
حال ساده و گذشته ساده با هم یکی هستند. و تنها راه تشخیص آن توجه به معناییست که در جمله می دهند. مثلا در این جمله:
pregunta y nosotros contestamos
سوال کن و ما جواب میدیم

ayer recibimos una carta y lo contestamos
دیروز نامه ای دریافت کردیم و به آن پاسخ دادیم.

2. گذشته ساده بی قاعده

تنها راه یادگیری افعال گذشته بی قاعده حفظ کردن آنها می باشد. در اینجا مهمترین با مهمترین آشنا می شویم:

estar بودن
estuve بودم
estuviste بودی
estuvo بود
estuvimos بودیم
estuvisteis بودید
estuvieron بودند

ser بودن
fui بودم
fuiste بودی
fue بود
fuimos بودیم
fuisteis بودید
fueron بودند

ir رفتن

fui رفتم
fuiste رفتی
fue رفت
fuimos رفتیم
fuisteis رقتید
fueron رفتند

نکته: فعل های گدشته ساده ser و ir دقیقا مثل هم هستند.
و توی جمله هست که میتوران تشخیص داد معنی بودن میده یا معنی رفتن. معمولا اگر معنی رفتن بده بعد از فعل، حرف اضافه a میاد.
مثال:
yo fui a la universidad من به دانشگاه رفتم
yo fui estudiante de universidad من دانشجوی دانشگاه بودم

poder توانستن

pude توانستم
pudiste توانستی
pudo توانست
pudimos تولنستیم
pudisteis توانستید
pudieron توانستند

decir گفتن

dije گفتم
dijiste گفتی
dijo گفت
dijimos گفتیم
dijisteis گفتید
dijeron گفتند

hacer انجام دادن

hice انجام دادم
hiciste انجام دادی
hizo انجام داد
hicimos انچام دادیم
hicisteis انجام دادید
hicieron انجام دادند

venir آمدن

vine آمدم
viniste آمدی
vino آمد
vinimos آمدیم
vinisteis آمدید
vinieron آمدند

querer خواستن، دوست داشتن

quise خواستم
quisiste خواستی
quiso خواست
quisimos خواستیم
quisisteis خواستید
quisieron خواستند

dar دادن

di دادم
diste دادی
dio داد
dimos دادیم
disteis دادید
dieron دادند

درس شانزدهم