درس چهاردهم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان اسپانیایی
  4. chevron_right
  5. درس چهاردهم

عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس چهاردهم)

حال ساده

برای یادگیری دستور زبان اسپانیایی مانند تمام زبانها بهتر است از حال ساده اخباری که جز مهمترین و پرکاربردترین افعال می باشد، شروع کنیم.

افعال اسپانیایی از نظر فرمول ساخت دو دسته هستند:

1.افعالی که از مصدر به دست می آیند و با پسوند های خاص خود صرف میشوند.که فعل حال ساده جز همین دسته می باشد.
2.افعالی که ترکیبی هستند. یعنی از ترکیب دو و گاهی وقت ها سه کلمه به دست می آیند.

از جهت دیگر افعال اسپانیایی یا با قاعده هستند و برای صرفشان از قاعده خاصی پیروی میکنیم یا بی قاعده که در درس سیزدهم صرف افعال بی قاعده توضیح داده شد.

فعل حال ساده از آن دسته افعالی هست که از مصدر به دست می اید و با پسوند های خاص خودش صرف میشود.
فعل های حال ساده، مثل دیگر فعل های اسپانیایی ممکنه برای بعضی از اشخاص (اول شخص مفرد تا سوم شخص جمع) بی قاعده باشند. یا بعضی وقت ها برای تمام اشخاصش بی قاعده باشند. یعنی از فرمول صرف که در ادامه گفته میشود، پیروی نمیکنند. تنها راه یادگیری افعال بی قاعده، شناسایی و حفظ کردن آنهاست.

حالا میخواهیم فرمول صرف فعل حال ساده برای شش ضمیر، یعنی ضمیر اول شخص مفرد تا سوم شخص جمع (من – تو – او – ما – شما – آنها) را یاد بگیریم.

-برای به دست آوردن فعل حال ساده از مصدرهای نوع اول:

علامت مصدری (ar) را حذف میکنیم

hablar – ar = abl

ریشه مصدر به دست میاد.

سپس این پسوندهارو به ترتیب برای شش گروه ضمیر، به ریشه اضافه میکنیم و افعال حال ساده به دست میان:

o – as – a – amos – áis – an

hablo صحبت میکنم

hablas صحبت میکنی

habla صحبت میکند

hablamos صحبت میکنیم

habláis صحبت میکنید

hablan صحبت میکنند

– برای به دست آوردن فعل حال ساده از مصدرهای نوع دوم:

علامت مصدری (er) را حذف میکنیم

correr – er = corr

ریشه مصدر به دست میاد.

سپس این پسوندهارو به ترتیب برای شش گروه ضمیر، به ریشه اضافه میکنیم و افعال حال ساده به دست میان:

o – es – e – emos – éis – en

corro می دوم

corres می دوی

corre می دود

corremos می دویم

correis می دوید

corren می دوند

– برای به دست آوردن فعل حال ساده از مصدرهای نوع سوم:

علامت مصدری (er) را حذف میکنیم

recibir – ir = recib

ریشه مصدر به دست میاد.

سپس این پسوندهارو به ترتیب برای شش گروه ضمیر، به ریشه اضافه میکنیم و افعال حال ساده به دست میان:

o – es – e – imos – ís – en

recibo می دوم

recibes می دوی

recibe می دود

recibimos می دویم

recibís می دوید

reciben می دوند

 

اما همانطور که میدانیم بعضی از فعل ها بی قاعده هستند و از این فرمول پیروی نمیکنند.

برای مثال:

dar دادن

doy

das

da

damos

dais

dan

اول شخص مفردش بی قاعده، و بقیه با قاعده هستند.

querer خواستن

quiero

quieres

quiere

queremos

queréis

quieren

اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمعش بی قاعده هستند

pedir درخواست کردن

pido

pides

pide

pedimos

pedís

piden

اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمعش بی قاعده هستند.

درس پانزدهم