درس بیستم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان اسپانیایی
  4. chevron_right
  5. درس بیستم

عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس بیستم)

گذشته کامل

وجهی از فعل است که ما در فارسی به آن ماضی نقلی میگوییم. مانند: رفته ام، گفته ام، شنیده ام و… این گذشته از گذشته ی ساده مقداری اشاره به دورتر دارد.

برای صرف این فعل از haber (بودن ، وجود داشتن) استفاده میکنیم.

haber معمولا به تنهایی صرف نمی شود و از آن به عنوان فعل کمکی برای ساختن فعل های
دیگر استفاده می شود که یکی از آن ها وجه گذشته کامل است. درسوم شخص مفرد در حال ساده ، دو حالت
دارد: he , hay که hay به عنوان فعل کمکی برای ساختن فعل های دیگر به کاربرده نمی شود.

طرز ساختن گذشته کامل :

برای ساختن گذشته کامل از فعل کمکی haber استفاده می کنیم بدین صورت که ابتدا فعل haber را در حال ساده صرف کرده و بعنوان کمکی از آن استفاده میکنیم. بصورت زیر :
yo he
tú has
el/ella/usted ha
nosotros hemos
vosotros habéis
ustedes han
ellos/ellas han

Haber را در حال ساده صرف می کنیم و اسم مفعول را به آن اضافه می کنیم:
صرف حال ساده Haber
he – has – ha, hay – hemos – habéis – han

اسم مفعول: اسم مفعول کلمه ای است که کاری یا حالتی در آن به وجود آمده.
مثلا: نوشته شده ، دیده شده ، گم شده ، شروع شده ، انتخاب شده

روش به دست آوردن اسم مفعول:

– در مصدر هایی که به ar ختم می شوند: پسوند ado را به ریشه مصدر اضافه می کنیم
_______ (خریده شده) comprar > comprado_____(جدا شده) separar > separado

– در مصدر هایی که به er و ir ختم می شوند: پسوند ido را به ریشه مصدر اضافه می کنیم
_______ (انتخاب شده) elegir > elegido_____(فروخته شده) vender > vendido

اسم مفعول های بی قاعده نیز وجود دارد که به صورت زیر می باشند:
مثلا:
escribir > escrito____romper > roto____ver > visto____abrir > abierto__
poner > puesto____hacer > hecho__
ir > ido__ser > sido____volver > vuelto__decir > dicho

مثال هایی برای گذشته کامل:

?Que has hecho¿
چه کار کرده ای؟
Todavía no han llegado
هنوز نرسیده اند
He aprendido muchas cosas
خیلی چیزها یاد گرفته ام
No me han dicho nada
به من چیزی نگفته اند
he escrito una carta para él
برای او یک نامه نوشته ام
Hemos podido solucionar nuestros problemas
توانسته ایم مشکلاتمان را حل کنیم
He perdido mi tarjeta
کارتمو گم کرده ام
Yo me he perdido
من گم شده ام.
¿Habéis leído el periódico de hoy?
روزنامه امروز را خوانده اید؟

yo he hablado con ellos
من با آنها صحبت کرده ام

esta mañana he desayunado un café
امروز صبح قهوه خورده ام

¿todavía no has puesto la mesa?
هنوز میز رو آماده نکرده ای؟

todos los sitios han publicado la misma noticia
تمام سایت ها همین خبر را گذاشته اند

habéis escrito sus nombres
اسم هایتان را نوشته اید.
hemos podido terminar esta difícil misión
این ماموریت سخت را توانسته ایم به پایان برسانیم.

درس بیست و یکم