عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس دهم)

ساعت

در این قسمت نحوه خواندن و پرسیدن ساعت را یاد خواهیم گرفت.
معمولا برای پرسیدن ساعت از ?qué hora es¿ استفاده میشود. اما جملات دیگری هم که به صورت محترمانه می باشند هم موجود می باشند.

مثال:
?tienes hora, (por favor)¿
?tiene hora, (por favor)¿ محترمانه
?me das la hora, (por favor)¿
?me da la hora, (por favor)¿ محترمانه
¿ (por favor) podría, decirme qué hora es? محترمانه

Ser فعلی است که معنای “to be” را می دهد و تنها فعلی است که شما برای گفتنِ زمان لازم دارید. دو حالت ser، حالت جمع son las (“آن ها هستند”) و حالت مفرد es la (“آن است”) هستند. فقط وقتی ساعت یک است از es la استفاده کنید. برای تمام زمان های دیگرِ روز از son las استفاده کنید. برای مثال:
Son las dos ساعت دو است.
Es la una ساعت یک است.
نکته: از حروف تعریف مونث la و las قبل از ساعت استفاده میشود زیرا به la hora اشاره میشود.

برای اضافه کردن دقیقه در بیان ساعت از کلمه y استفاده میکنیم. مثال:
.Es la una y cinco
ساعت یک و پنج دقیقه است (پنج دقیقه از یک گذشته است)
.Son las cinco y doce
ساعت پنج و دوازده دقیقه است (دوازده دقیقه از پنج گذشته است)

همچنین میتوانیم از کلمات media (نیم) و cuarto (ربع) برای بیان ساعت استفاده کنیم. مثال:
.Es la una y media
ساعت یک و نیم است
.Son las dos y cuarto
ساعت دو و ربع است
.Son las tres menos cuarto
یک ربع مانده به سه

اگر دقیقه بیشتر از نیم باشد دیگر نباید دقیقه را بعد از ساعت بگوییم.مثلا es la una y treinta y cinco اشتباه است.فرم صحیح به این صورت است:
ساعت بیست و پنج دقیقه به دو است son las dos menos veinticinco که در حقیقت معنی لغوی آن می شود: ساعت دو منهای بیست و پنج دقیقه است.
مثال:
.Es la una menos cinco
پنج دقیقه مانده تا یک
.Son las tres menos doce
دوازده دقیقه مونده تا سه

نکته: کلمه “ساعت” (hora) و “دقیقه” (minuto) هیچ وقت در گفتن ساعت استفاده نمیشوند.
ساعت دو و پنج دقیقه است – son las dos y cinco

ساعت دو و ده دقیقه است – son las dos y diez

درس یازدهم