درس پنجم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان اسپانیایی
  4. chevron_right
  5. درس پنجم

عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس پنجم)

صفات اسپانیایی

صفت در زبان اسپانیایی مبحث بسیار مهمی میباشد.در واقع صفات به اسم ها اشاره می کنند و به آنها شخصیت میدهند.
مثال:

بچه زیبا , کوه بلند , مادر مهربان, …
در نظر داشته باشید که اسم میتواند روی صفت تاثیر بگذارد) از نظر مونث یا مذکر بودن یعنی اگر اسم مونث باشد صفتش هم قطعا
مونث است و اگر اسم مذکر باشد صفتش هم مذکر می شود.

مثال:
یک پسر خوشحال: un chico alegro
یک دختر خوشحال: una chica alegra
در این مثال ها دیدیم که صفت ) خوشحال( چگونه روی اسم خود )دختر و پسر( تاثیر گذاشت.

مثال:
رزهای زیبا: rosas preciosas
غذای ارزان: comidas baratas
نحوه قرار گرفتن صفت در جمله به صورتی می باشد که هم میتوانند بعد از اسم بیایند هم قبل آن در صورتیکه هیچ تغییری در
معنیاشان ایجاد نمیشود.
به مثال های زیر توجه کنید:
یک خانم پیر : una mujer vieja یا una vieja mujer
یک مرد چاق : un hombre gordo یا un gordo hombre
یک لباس آبی : un vestido azul یا un azul vestido
گربه ی دوست من سیاه است: el gato de mi amiga es negro
ماشین او صورتی است: su coche es rosada

درس ششم