درس هشتم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان اسپانیایی
  4. chevron_right
  5. درس هشتم

عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس هشتم)

علامت تاکید (acento)
در زبان اسپانیایی در بعضی مواقع روی حروف صدادار a e o u i علامتی گذاشته می شود که به آن acento گفته می شود که این علامت روی معنی کلمات تاثیری ندارد.
کلمات پرسشی این علامت را دارند و اگر این علامت را از روی آنها برداریم حالت پرسشی خود را از دست می دهند.

مثال:
¿qué? – چی؟ ، چه؟
que – که
¿por qué? – چرا؟
porque – چون ، چون که
¿cuándo? – کِی؟ ، چه موقع؟
cuando – وقتی ، وقتی که
¿cuánto? – چه قدر؟ ، چه مقدار؟
¿cuántos? – چند تا؟
cuanto – هر چه قدر ، مقداری که
cuantos – هرچند تا
؟dónde? – کجا؟
donde – جایی که ، آنجا که
¿quién? – چه کسی؟ ، کی؟
¿quiénes? – چه کسانی
quien – کسی که
quienes – کسانی که
¿cómo? – چه طور؟
como – طوری که ، جوری که ، مثلِ
¿cuál? – کدام؟
cual – آن که ، همان
این علامت همچنین در بعضی کلمات برای جلو گیری از تشابه افعال با هم یا تشابه
فعل با اسم به کار می رود.

مثال:
esta – این
está – هست
miro – نگاه می کنم
miró – نگاه کرد

درس نهم