درس چهارم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان اسپانیایی
  4. chevron_right
  5. درس چهارم

عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس چهارم)

ضمایر فاعلی و مفعولی

1.ضمایر فاعلی
به طور کلی ضمایر جانشین اسم ها هستند. ضمایر فاعلی کلماتی هستند که جانشین فاعل می شوند:
ضمایر فاعلی در اسپانیایی:
yo من
tu تو
usted تو(رسمی)
el او(پسر)
ella او ( دختر)

nosotros/as ما
vosotros/ vosotras شما(دوستانه)
ustedes شما (رسمی)
ellos آنها ( پسر)
ellas آنها (دختر)

به این نکته توجه کنید که در زبان اسپانیایی هم ” تو ” مودبانه دارند ( Usted ) و هم ” تو” خودمانی (Tu) . همین طور برای “شما” هم دو گزینه مودبانه (ustedes) و “شما” ی خودمانی ( vosotros ) .

2.ضمایر مفعولی
ضمایر در زبان اسپانیایی شامل ضمایر مفعول هم می شوند. برای فهمیدن اینکه چه کلماتی ضمیر مفعولی هستند معمولا شما باید از کلمات ” چی ” و ” چه کسی ” در این مسیر استفاده کنید. ضمایر مفعولی مستقیم زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که عمل فعل را بطورمستقیم به یک فرد یا چیزی می رساند. که شامل کلمه های زیر است :
(lo – la – los – las)
blanca lee un libro: بلانکا یک کتاب میخواند
در مثال بالا فاعل به خواندن کتاب اشاره میکند پس به صورت زیر هم میتوان نوشت:
blanca lo lee
در مثال بالا بلانکا به یک کتاب اشاره دارد پس دیگه اسم کتاب نمی آید و معادل کلمه ی اونو قرار می گیرد.
من مجله دارم : tengo la revista
من اونو دارم: la tengo ، در واقع کلمه اونو (آن را) به مجله اشاره دارد.
چه کسی مجله دارد ؟ quién tiene la revista
چه کسی اونو داره ؟ quién la tiene در واقع کلمه اونو (آنرا) به مجله اشاره دارد
من توپ می خوام : yo quiero una pelota
من آنرا می خوام : yo la quiero در واقع کلمه اونو (آنرا) به توپ اشاره دارد
من دارم روزنامه می خوانم: estoy leyendo el periódico
من دارم اونو می خوانم: lo estoy leyendo این کلمه داره به روزنامه اشاره میکنه

درس پنجم