درس شانزدهم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان اسپانیایی
  4. chevron_right
  5. درس شانزدهم

عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس شانزدهم)

اسم مصدر:

روش به دست آوردن اسم مصدر:

مصدر هایی که به ar ختم می شوند:

علامت مصدر یعنی ar را حذف می کنیم تا ریشه مصدر را به دست آوریم; سپس پسوند ando را به آن

اضافه می کنیم.

مثال:

با حذف ar ريشه مصدر را به دست مي آوريم (Hablar – ar = habl)

و پسوند ando را به آن اضافه می کنیم ( habl + ando = hablando)

مصدر هایی که به er و ir ختم می شوند:

علامت مصدر یعنی er و ir را حذف می کنیم تا ریشه مصدر به دست آوریم; سپس پسوند iendo را به

آن اضافه می کنیم.

مثال:

با حذف er ريشه مصدر را به دست مي آوريم ( comer – er = com)

و پسوند iendo را به آن اضافه می کنیم ( com + iendo = comiendo)

با حذف ir ريشه مصدر را به دست مي آوريم ( escribir -ir = escrib)

و پسوند iendo را به آن اضافه می کنیم (escrib + iendo = escribiendo)

اسم مصدرهای بی قاعده نیز وجود دارند که از این روش پیروی نمی کنند.

مثال

Dormier: Durmiendo

Morir: Muriendo

Venir: Viniendo

Ir: Yendo

Volver: Vulvieno

Poder: Pudiendo

Sentir: Sintiendo

Huir: Huyendo

Oír: Oyendo

Decir: Diciendo

Predecir: Prediciendo

Caer: Cayendo

Traer: Trayendo

Raer: Rayendo

Roer: Royendo

Leer: Leyendo

Seguir: Siguiendo

Pedir: Pidiendo

Embaír: Embayendo

درس هفدهم