عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس ششم)

ضمایر اشاره

ضمایر اشاره در زبان اسپانیایی به 3 صورت می باشند:
اشاره به نزدیک: este, esta, esto, estos, estas
اشاره به دور: ese, esa, eso,esos, esas
اشاره به دورتر: aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas
توجه داشته باشید صفات اشاره به همراه اسم می آیند و از لحاظ جنسیت و تعداد از اسم تبعیت می کنند.

مثال:
Este chico: این پسر (نزدیک)
Esta chica: این دختر (نزدیک)
Estos chicos🙁 این پسرها (نزدیک)
Estas chicas: این دخترها (نزدیک)
Ese libro: آن کتاب (دور)
Esa Montaña: آن کوه (دور)
Esos libros: آن کتاب ها (دور)
Esas Montañas: آن کوه ها (دور)
Aquel coche: آن ماشین (خیلی دور)
Aquella mesa: آن میز (خیلی دور)
Aquellos coches: آن ماشین ها (خیلی دور)
Aquellas mesas: آن میزها (خیلی دور)

نکته: ضمایر اشاره خنثی وقتی به کار برده می شوند که مذکر یا مونث بودن مشخص نباشد.

مثال:
?qué es esto? , qué es eso? , qué es aquello
no quiero pensar en eso – نمی خوام بهش فکر کنم
todo lo que somos es el resultado de aquello que hemos pensado
تمام چیزی که هستیم، نتیجه آن چیز هست که فکر کرده ایم.

درس هفتم