درس دوازدهم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان اسپانیایی
  4. chevron_right
  5. درس دوازدهم

عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس دوازدهم)

افعال اسپانیایی

افعال را در زبان اسپانیایی از نظر صرف فعل به سه دسته تقسیم می کنند :
1.افعالی که مصدر آنها به AR ختم می شود
2.افعالی که مصدر آنها به ER ختم می شود
3. افعالی که مصدر آنها به IR ختم می شود
(برای شناخت مصدر به درس یازدهم مراجعه کنید.)

1. افعالی که مصدر آنها به AR ختم می شود.
صرف فعل estudiar (مطالعه كردن درس خواندن) در زمان حال ساده :
برای این کار مصدر ar فعل را حذف کرده و به ترتیب پسوندهای زیر را جایگزین میکنیم:
(O , AS , A , AMOS , ÁIS , AN ) به شکل زیر :
درس مي خوانم – estudio
درس مي خواني – estudias
درس مي خواند – estudia
درس مي خوانيم – estudiamos
درس مي خوانيد – estudiáis
درس مي خوانند – estudian

مثال دیگر:
Usar (استفاده کردن):
استفاده كردن : usar
استفاده مي كنم : uso
استفاده مي كني : usas
استفاده مي كند :usa
استفاده مي كنيم :usamos
استفاده مي كنيد :usáis
استفاده مي كنند: usan

2. افعالی که مصدر آنها به ER ختم می شود
صرف فعل creer (باور داشتن/ اعتقاد داشتن) در زمان حال ساده :
برای این کار مصدر er را حذف می کنیم و کلمات زیر را جایگزین می کنیم :
(O , ES , E , EMOS , ÉIS , EN) به صورت زیر :

فكر مي كنم : creo
فكر مي كني : crees
فكر مي كند :cree
فكر مي كنيم : creemos
فكر مي كنيد : creéis
فكر مي كنند : creen

مثال دیگر:
Comer (خوردن)
Como : می خورم
Comes : می خوری
Come : می خورید
Comemos : می خوریم
Coméis : می خورید
Comen : می خورند

3. افعالی که مصدر آنها به IR ختم می شود
صرف فعل vivir (زندگی کردن) در زمان حال ساده :
برای این کار مصدر ir را حذف می کنیم و کلمات زیر را جایگزین می کنیم :
(O , ES , E , IMOS , ÍS , EN) به صورت زیر :
زندگي كردن : vivir
زندگي مي كنم :vivo
زندگي مي كني : vives
زندگي مي كند: vive
زندگي مي كنيم : vivimos
زندگي مي كنيد: vivís
زندگي مي كنند :viven

مثال دیگر:
(تصميم گرفتن) decidir

تصميم مي گيرم : decido
تصميم مي گيري : desides
تصميم مي گيرد :deside
تصميم مي گيريم : desidimos
تصميم مي گيريد : desidís
تصمیم می گیرند : deciden

درس سیزدهم