عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس نهم)

اعداد اصلی و ترتیبی
اعداد اصلی در زبان اسپانیایی به صورت زیر است :

cero صفر
uno یک
dos دو
tres سه
cuatro چهار
cinco پنج
seis شش
siete هفت
ocho هشت
nueve نه
diez ده
once یازده
doce دوازده
trece سیزده
catorce چهارده
quince پانزده
dieciséis شانزده
diecisiete هفده
dieciocho هجده
diecinueve نوزده

veinte بیست
veintiuno بیست و یک
veintidós بیست و دو
veintitrés بیست و سه
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve

treinta سی
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve

cuarenta چهل
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres

cincuenta پنجاه
sesenta شصت
setenta هفتاد
ochenta هشتاد
noventa نود
cien صد
ciento uno صد و یک
doscientos دویست
trescientos سیصد
mil هزار
dos mil دوهزار
tres mil سه هزار
un millón یک میلیون
mil millones یک بیلیون

و اعداد ترتیبی در زبان اسپانیایی به این صورت است:

primero اول
segundo دوم
tercero سوم
cuarto چهارم
quinto پنجم
sexto ششم
séptimo هفتم
Octavo هشتم
noveno نهم
Décimo دهم
undécimo یازدهم
duodécimo دوازدهم
decimotercero سیزدهم
decimocuarto چهاردهم
decimoquinto پانزدهم
decimosexto شانزدهم
decimoséptimo هفدهم
decimoctavo هجدهم
decimonoveno نوزدهم
vigésimo بیستم
vigésimo primero بیست و یکم
vigésimo segundo بیست و دوم
vigésimo tercero بیست و سوم
trigésimo سی ام
cuadrágesimo چهلم
quincuagésimo پنجاهم
sexagésimo شصتم
septuagésimo هفتادم
octogésimo هشتادم
nonagésimo نودم
centésimo صدم

درس دهم