درس بیست و یکم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان اسپانیایی
  4. chevron_right
  5. درس بیست و یکم

عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس بیست و یکم)

گذشته دور

pretérito pluscuamperfecto همان ماضی بعید در فارسی است:

مثال: رفته بودم، دیده بودم، خوانده بودم

گذشته دور (ماضی بعید) فعلی را بیان می کند که در گذشته ای دورتر از یک فعل دیگر، اتفاق افتاده باشد.

مثلا

cuando llegué, la tienda ya había cerrado وقتی رسیدم، مغازه بسته بود

برای ساختن گذشته دور، haber را در گذشته استمراری صرف می کنیم و اسم مفعول را به آن اضافه می کنیم.

که فرمول آن را می توانید مشاهده کنید:

haber (en pretérito imperfecto ) + participio = pretérito pluscuamperfecto

haber (در گذشته استمراری)

había

habías

había

habíamos

habíais

habían

مثال:

صرف فعل شنیدن در گذشته دور:

Escuchar

شنیده بودم – había escuchado

شنیده بودی – habías escuchado

شنیده بود – había escuchado

شنیده بودیم – habíamos escuchado

شنیده بودید – habíais escuchado

شنیده بودند – habían escuchado

– فعل دوم در جمله می تواند بعد از گذشته دور گفته شود.

مثال:

Cuando llegamos a la estación el tren ya había salido

El tren ya había salido cuando llegamos a la estación

وقتی به ایستگاه رسیدیم، قطار رفته بود

)جایگاه دو فعل متغیر است; اما گذشته دور معمولا بعد از فعل دوم گفته می شود(

– ممکن است گذشته دور، در جمله بدون فعل دوم باشد.

مثال:

nunca había comido en este restaurante

تا حالا تو این رستوران غذا نخورده بودم

– اگر چه بعضی از اسم های مفعول بی قاعده هستند اما وقتی با haber صرف می شوند و گذشته دور را به وجود می آورند، دیگر فعل به دست آمده، جزء افعال بی قاعده محسوب نمی شود.

بعضی از اسم های مفعول، همان طور که در درس های گذشته گفته شد، بی قاعده هستند چون از قاعده به دست آوردن اسم مفعول پیروی نمی کنند و شکل خاص خود را دارند.

قاعده به دست آوردن اسم مفعول از مصدر:

برای مصدر هایی که به ar ختم می شوند:

حذف علامت مصدری ado+

تمام اسم مفعول های گروه اول (مصدر هایی که به ar ختم می شوند)، باقاعده هستند

مثال:

terminar – ar = termin

termin + ado = terminado

crear – ar = cre

cre + ado = creado

برای مصدر هایی که به er و ir ختم می شوند:

حذف علامت مصدری ido+

مثال:

tener – er = ten

ten + ido = tenido

recibir – ir + recib

recib + ido = recibido

چند اسم مفعول بی قاعده از مصدر هایی که به er و ir ختم می شوند:

romper > roto___hacer > hecho___decir > dicho___abrir > abierto

 

– کلمه pluscuamperfecto از “plus quam perfectus” لاتین گرفته شده.و به معنای

más que perfecto”l ” “بیشتر از کامل” می باشد

مثال هایی برای گذشته دور:

Te había dicho que no te ibas a creer

بهت گفته بودم که باور نمیکنی

No fui al cine porque ya había visto esa película

به سینما نرفتم چون اون فیلم رو دیده بودم

Cuando os llamé, ya os habíais ido

وقتی به شما زنگ زدم شما رفته بودید

Dijo que había venido con sus amigos

گفت که با دوستانش آمده بود

llegó tarde porque había perdido el autobús

دیر رسید چون از اتوبوس جا مونده بود

Yo estaba cansado/a, porque había dormido muy poco

خسته بودم چون خیلی کم خوابیده بودم

Todavía no había dejado de llover

هنوز باران بند نیامده بود

No me había dicho nada sobre eso

چیزی در این باره به من نگفته بود

Me había olvidado que tenía que ir al banco

فراموش کرده بودم که باید به بانک می رفتم