عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس اول)

شروع درس:

زبان اسپانیایی دارای 29 حرف می باشد که 5 حرفش صدادار و باقی حروف بی صدا می باشند. تلفظ در زبان اسپانیایی خیلی ساده می باشد به طوریکه کلمات راهنما گونه که مشاهده می کنید تلفظ می شود.

حروف صدادار عبارتند از: a,i,e,o,u

نکته مهم: حرف H در زبان اسپانیایی اصلا تلفظ نمی شود .

مثال: Hola = سلام , تلفظ: اُلا
hombre: انسان, تلفظ: اُمبره
Hielo: یخ تلفظ: ای یلو

نکته مهم: حرف “C” در همراهی با حروف : a,o صدای “ک” میدهد و با همراهی با حروف e,i صدای “ث” میدهد.
CA = کا
CO = کوُ
CE = ثِ
CI =ثی

مثال: Carrera, Corazon, Centro, ciudad

نکته مهم: حرف “G” همراه حروف: a,o صدای “گ” دارد و همراه حروف: i,e صدای “خ” دارد.
گا = GA
گوُ = Go
خ = Ge
خی = Gi

مثال: Ganar, Gordo, General, Girar

نکته مهم: حرف ”W” متعلق به زبان اسپانیایی نیست و تمام کلماتی که با این حرف نوشته میشوند ریشه انگلیسی دارند.در زبان اسپانیایی کلمات( ز – ش – ق ) وجود ندارد.
بعد از حرف “Q” همیشه حرف U می آید ولی حرف “U” خوانده نمی شود. مثال: ( کِرِر ) querer و (کِسو) queso و… حرف “ñ” هنگام همراهی با حروف صدادار مختلف تلفظ متفاوتی هم خواهد داشت. مثال: (اسپانیا) : españa و (آنیو) : Año و (نینیث) niñez ،حرف “RR” حرفی مازاد بر حروف الفبای اسپانیایی می باشد که همانند “R” ولی با تشدید تلفظ می شود.

مثال: (کاررا) Carrera و ( کررو) Correo و…

درس دوم