عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس سوم)

اسامی مذکر و مونث

اسامی در زبان اسپانیایی به دو گروه تقسیم می شوند؛ مذکر (masculino) و مونث (femenino)
تعداد زیادی از كلمات مذكر به “O” و بسياري از كلمات مؤنث به “A” ختم مي شوند.
مثال:
پسر : Chico
دختر : Chica
خواهر : Hermana
برادر : Hermano
اسامی که متعلق به جنس مذکر هستند قطعا مذکر هستند مثل padre (پدر) hijo (فرزند (پسر)) و اسامی که به جنس مونث اشاره دارند مونث هستند مثل madre (مادر), hija (فرزند(دختر)) .
کلمات مفرد مذکر از کلمه ی تعریف “el” استفاده می کند و برای جمع مفرد از “los”.

نکته:
اسم هايي كه به or ختم مي شوند مذكر هستند.
مثال:
El color, El Amor, el dolor

اسم هايي كه به tad ختم مي شوند مؤنث هستند.
مثال:
La libertad,La facultad, La dificultad

اسم هايي كه به dad ختم مي شوند مؤنث هستند.
مثال:
La calidad,La cantidad,La ciudad

اسم هايي كه به ción و sión ختم مي شوند مؤنث هستند.
مثال:
La visión, La canción, La comunicación

كلماتي كه به ista و ante ختم مي شوند،هم براي مؤنث و هم براي مذكر به كار مي روند.

مثال:
tenista dentist
estudiante calmante amante

درس چهارم