نمونه قرارداد وزارت علوم

نمونه قرارداد وزارت علوم

ماده 1 : موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات مربوط به اعزام دانشجو به خارج از کشور می‌باشد که ارائه خدمات تحصیلی نظیر مشاوره، اخذ پذیرش مورد درخواست متقاضی، اقدام به درخواست ویزا و کمک جهت اخذ روادید تحصیلی، کمک جهت اخذ ثبت اقامت و مانند آن می‌باشد.

ماده 2 : مدت قرارداد
مدت اعتبار قرارداد : از تاریخ امضاء قرارداد تا پایان یافتن تعهدات طرفین می‌باشد.

ماده 3 : مبلغ قرارداد
به منظور رعایت یکنواختی حق الزحمه ارائه خدمات موضوع قرارداد به شرح ذیل محاسبه خواهد شد:
1)  مشاوره به صورت رايگان مي¬باشد.
2)  هزینه‌های اخذ پذیرش، اخذ روادید و خدمات انتقال و اسکان در محل تحصیل به قرار زیر می‌باشد:
الف)  اخذ پذیرش از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم تا حداکثر 50% یک ماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد در کشور محل تحصیل
ب) اخذ روادید حداثر 20% یکماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد در کشور محل
ج) ارائه خدمات راهنمایی، انتقال و اسکان اولیه دانشجو در محل تحصیل 30% یک ماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد

تبصره 1: در صورتیکه پذیرش از یکی از دانشگاه‌های ممتاز مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شود هزینه بند الف به میزان 20% قابل افزایش خواهد بود.
تبصره 2: سایر هزینه‌هایی که در موارد فوق الذکر پیش‌بینی نشده است ( اعم از بلیط، فرم‌های روادید و……) به صورت توافق طرفین خواهد بود.

ماده 4: شرایط پرداخت و مبلغ قرارداد
1) 50% مبلغ قرارداد در زمان انعقاد و امضاء قرارداد پرداخت می‌شود.
2)50% مبلغ قرارداد پس از انجام تعهدات موسسه قابل پرداخت خواهد بود.

 

ماده 5 : تعهدات و مسئولیت‌های موسسه
1 . 5 _ ارائه اطلاعات کامل، صحیح و مستند، به متقاضی در مورد شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد)
2 . 5 _ ارائه اطلاعات واقعی و به هنگام به متقاضی در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه مورد تقاضا چگونگی شرایط زندگی از جمله هزینه زندگی، سکونت و سایر اطلاعاتی که به طور متعارف در جهت تصمیم گیری متقاضی موثر می‌باشد
3 . 5 _ بررسی صحت و متناسب مدارک مورد نیاز ارائه شده متقاضی
تبصره 1 : مسئولیت قانونی صحت مدارک مذکور با خود متقاضی می‌باشد.
تبصره 2 : هر نوع قصور در بررسی صحت و تناسب مدارک یاد شده به عهده موسسه خواهد بود.
4 . 5 _ اقدام جهت اخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع دانشگاهی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه‌های معتبر خارج و مورد تایید وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
5 . 5 _ موسسه برای اخذ ویزای تحصیلی، بنا به درخواست متقاضی، با هماهنگی دانشگاه مورد نظر و اداره صادر کننده روادید، اقدام خواهد نمود.
6 . 5 _ موسسه بنا به درخواست کتبی متقاضی، اقدام به سایر خدمات مربوطه از جمله:
اخذ ثبت اقامت (police registration)، اسکان اولیه اجاره نمودن خانه، خرید وسایل اولیه و مورد نیاز زندگی و مانند اینها می‌نماید (حسب مورد).
تبصره1 : موسسه در صورت تاهل متقاضی جهت اخذ روادید همراهان، با پرداخت هزینه‌های مربوط اقدام ‌نماید.
7 . 5 _  موسسه پس از اخذ روادید و پایان اعتبار قرارداد، هیچ‌گونه مسئولیتی در رابطه با ترک تحصیل، اخراج از دانشگاه، ، پناهندگی و سایر اعمال مجرمانه متقاضی نخواهد داشت.

تبصره1 : نماینده موسسه موظف است حداقل به مدت یکسال پس از شروع به تحصیل متقاضی خدمات مشاوره‌ای راهنمایی را در کشور محل تحصیل به متقاضی ارائه نماید.
تبصره2 : در مورد بند 7. 5 موسسه موظف است در صورت نیاز، اطلاعات لازم در مورد متقاضی در اختیار مراجع قانونی صلاحیتدار‌ در جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

ماده 6 : تعهدات و مسئولیت‌های متقاضی
1 . 6 _ متقاضی با توجه به مفاد قرارداد منعقد موظف است کلیه مدارک تایید شده تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه و اخذ روادید تحصیلی را در زمان مقرر به موسسه تسلیم نماید. مسئولیت هرگونه تاخیر در تحویل مدارک به عهده وی می‌باشد.
2 . 6 _ متقاضی می‌بایست دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ دلیل ممنوع الخروج از کشور نباشد.
3 . 6 _ متقاضی موظف است بر مبنای ماده 4 این قرارداد حق الزحمه موسسه را در زنامهای تعیین شده در قرارداد پرداخت نماید. عدم پرداخت به موقع حق الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشی آن به عهده متقاضی می‌باشد.
4 . 6 _ متقاضی موظف است در صورت انصراف از تحصیل یا عدم اجرای مفاد قرارداد و تمایل به فسخ قرارداد، موضوع را در اسرع وقت به صورت کتبی به موسسه اعلام نماید. در غیر این صورت هرگونه مسئولیت ناشی از آن به عهده متقاضی خواهد بود

ماده7: تضمین حسن انجام تعهدات
1 . 7 _ برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات موسسه و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضی و موسسه موضوع این قرارداد متعهد است نسبت به سپردن تضمین معتبر به تشخیص کارگروه نظارت اقدام نماید. در صورت انجام در صورت انجام كليه تعهدات تصريح شده در قرارداد، توسط مؤسسه و يا تقاضاي متقاضي بر حسب مورد، قرارداد خاص خاتمه يافته تلقي مي‌گردد.

ماده8: خاتمه قرارداد
در صورتی که موسسه به تعهدات خود بر حسب مورد طبق توافق طرفین عمل نماید، قرارداد حاضر خاتمه یافته تلقی می¬گردد.
تبصره 1 : خاتمه قرارداد رافع انجام تعهدات طرفین نبوده و هیچ مغایرتی با استفاده از ضمانت مالی قرارداد به منظور جبران ضرر و زیان وارده به طرفین نخواهد داشت.

ماده 9: فسخ قرارداد
1 . 9 _ در صورتي كه متقاضي جهت اخذ پذيرش و ساير امور، مدارك غير واقعي و يا جعلي به مؤسسه ارائه نمايد، و يا به هر دليلي نتواند در زمان مقرر از كشور خارج شود مؤسسه اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در هر مرحله از اجراي تعهدات خود، قرارداد را به طور يكطرفه و بدون نياز به هر گونه تشريفاتي فسخ و نسبت به و صول مطالبات خود  اقدام نمايد.
2 . 9 _ در صورتی که موسسه برای متقاضی، پذیرش تحصیلی دریافت نماید اما به هر دلیلی که منتسب به موسسه نمی¬باشد برای متقاضی ویزای تحصیلی صادر نگردد، موسسه می¬تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضی اعلام نماید و پس از کسر کلیه هزینه¬های اعمال شده، الباقی مبلغ پرداختی متقاضی را به وی مسترد نماید.
3 . 9 _ در صورتی که متقاضی به هر دلیلی که منتسب به وی باشد از ادامه قرارداد در فاصله یک هفته از زمان عقد قرارداد تا قبل از صدور پذیرش تحصیلی و اخذ روادید منصرف گردد، موظف است در اسرع وقت به هر وسیله¬ی ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت کتبی به موسسه اعلام نماید. در این حالت موسسه حق دارد پس از کسر ده درصد (10% ) از مبلغ حق الزحمه اخذ پذیرش الباقی مبلغ پرداختی متقاضی را به وی مسترد نماید.
4 . 9 _ در صورتی که متقاضی به هر دلیل که منتسب به وی می¬باشد از ادامه قرارداد در فاصله بیش از یک ماه از زمان امضای قرارداد تا قبل از صدور پذیرش تحصیلی منصرف گردد، وی موظف است در اسرع وقت به هر وسیله ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت کتبی به موسسه اعلام نماید. در این حالت موسسه حق دارد پس از کسر تمام مبلغ حق الزحمه اخذ پذیرش باقی مانده مبلغ پرداخت متقاضی را به وی مسترد نماید.
5 . 9 _ چنانچه موسسه در هر زمان و در هر مرحله از اجرای تعهداتشان بدون عذر موجه و قانونی نسبت به انجام آن قصور و تخلف نماید، متقاضی حق دارند قرار داد را به صورت یکجانبه و بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی فسخ و علاوه بر دریافت کامل مبالغ پرداختی به موسسه، نسبت به وصول زیان و ضرر مادی و معنوی وارده بر حسب مورد از محل تضمین‌های پیش‌بینی شده در قرارداد اقدام نماید.

ماده 10: موارد اضطراري
در مواردي كه به علت بروز حوادث قهريه كه غير قابل پيش‌بيني و غير قابل انتساب به مؤسسه بوده و جلوگيري و يا رفع آن از عهده مؤسسه خارج بوده، انجام تمام و يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد غير ممكن گردد، مؤسسه مكلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارك مثبته به اطلاع متقاضي رسانده و درخواست تمديد مدت قرارداد را به نمايد، در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هيچ‌يك از طرفين حق ادعاي خسارت از طرف ديگر را نخواهد داشت.

ماده 11: حل اختلافات
طرفين كوشش خواهند نمود، كليه اختلافات حاصل از اجرا يا تفسير قرارداد را به صورت مذاكره حل و فصل نمايند، در غير اين صورت موضوع از طريق مراجعه به اداره كل بورس وامور دانشجويان خارج (كارگروه نظارت) به عنوان داور مرضي الطرفين حل و فصل و حكم آن ملاك عمل و مــــورد قبول طرفين خواهد بود. در صورتي كه موضوع توسط كار گروه نظارت منتهي به حل و فصل نشود طرفين جهت ادامه پيگيري مي‌توانند به مراجع صالح قضايي مراجعه نمايند.

ماده 12: نشاني طرفين
نشاني طرفين قرارداد همانست كه در ابتداي اين قرارداد ذكر گرديد. هرگاه يكي از طرفين، نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد موضوع را به صورت كتبي حداكثر ظرف مدت يك هفته به طرف مقابل اطلاع دهد تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه نامه‌ها و اوراق و اظهانامه‌ها به نشاني موجود در پرونده با پست سفارشي و يا با اخذ رسيد ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 13:  نسخه‌های قرارداد
این قرارداد در 13 ماده و 21 بند و 8 تبصره و در سه نسخه تنظیم و به امضاء رسیده كه بین طرفین  مبادله گردیده است و كلیه نسخه‌های آن اعتبار واحد دارند. این قرارداد بدون مهر مؤسسه ارزش قانونی ندارد. قرارداد به شماره ………………………. در دفتر مؤسسه به ثبت رسیده است.

مدیر عامل مؤسسه:                             متقاضی:

نام و نام خانوادگی:                             نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء:                                      امضاء:

تاریخ:                                               تاریخ:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *