توصیه نامه یا Recommendation

توصیه نامه، به این موضوع اشاره می کند که شما به عنوان دانش آموخته یک مقطع در یک رشته مشخص، دارای ظرفیت های علمی، اخلاقی، تئوریک و عملی جهت ادامه تحصیل هستید و فرد توصیه کننده، شناخت نسبی درباره قابلیت های توصیه شونده دارد. برای همین به واحد پذیرش دانشگاه مقصد، ‌شما را برای ادامه تحصیل توصیه می کند.

از طریق این توصیه می توان دریافت که:

  • داوطلب در مدت تحصیل و کار، با چه افرادی در چه سطوح و چه زمینه هایی مشغول به همکاری و فعالیت بوده است.
  • نقاط قوت و ضعف متقاضی تحصیل چیست.
  • چرا این داوطلب برای تحصیل در مقطعی در دانشگاه مقصد پیشنهاد می شود.

توصیه نامه ها معمولا ۱ صفحه و متشکل از چند پاراگراف است که توصیه کننده برای توصیه شونده نوشته و مهر و امضا می کند.

در زیر یک نمونه متن توصیه نامه را مشاهده می کنید:

To whom it may concern:

This letter is to serve as my recommendation for Mr. ———–. He has manifested an interest in obtaining a Master degree in Executive

Business Management for a while. I believe that he would be an excellent candidate for your Business Management program.

Mr.———–has attended several of Statistic courses I had taught while completing the undergraduate studies at the University of ———–. He has shown an intense commitment to his studies, especially in the field of Statistics.

I was the attending advisor while Mr. ———-was conducting his undergraduate capstone project. He placed a great deal of effort into this project, which required research, data analysis, and extensive use of Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software. There was a great deal of dedication, and emphasis was placed by Mr. ——— while conducting this project.

For these reasons, I highly recommend Mr. ———–as a potential candidate for your Master’s degree program.

Best Regards

Name:
Assistant Professor
Department of Math and Statistics

Email: ———–@qaemshahriau.ac.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *