آموزش زبان اسپانیایی- درس هفتم

درس هفتم

آموزش زبان اسپانیایی درس هفتم

 

صفات و ضمایر ملکی

صفات ملکی قبل از اسم می آیند و مالکیت آن اسم را توصیف میکنند و به 2 صورت مفرد و جمع می آیند.
mi mis tu tus su sus nuestro nuestros/as vuestro vuestros/as su sus
مثال حالت مفرد:
Mi libro: کتاب من
Tu libro کتاب تو
Su libro : کتاب او
Nuestro/a libro : کتاب ما
Vuestro/a libro : کتاب شما
Su libro :کتاب آنها
مثال حالت جمع:
Mis libros :کتابهای من
Tus libros : کتابهای تو
Sus libros : کتابهای او
Nuestros/as libros: کتابهای ما
Vuestros/as libros : کتابهای شما
Sus libros: کتابهای آنها

ضمایر ملکی بعد از اسم می آیند و همانند صفات ملکی مالکیت آن اسم را توصیف میکنند.
mío/a míos/as tuyo/a tuyos/as syuo/a suyos/as nuestro nuestros/as vuestro vuestros/as suyo/a suyos/as
مثال:
amor mío : عشق من
amigo mío : دوست من
libro mío : كتاب من
amigos míos : دوستان من
amigas mías : دوستان من
amor tuyo : عشق تو
amigo tuyo : دوست تو
mesa tuya : ميز تو
amigos tuyos : دوستان تو
amigas tuyas : دوستان تو
amor suyo : عشق او
amigo suyo : دوست او
mesa suya : ميز او
amigos suyos : دوستان او
amigas suyas : دوستان او
Mi casa es más pequeña que la suya : خانه من از مال او كوچكتر است.
José y Carlos son amigos míos : زبان اسپانيايي خوسه و كارلوس دوستان من هستند.
Carmen es una amiga mía : كارمن دوست من است.
Carmen y María son amigas nuestras : كارمن و ماريا دوستان ما هستند.

نکته1: صفات ملکی و ضمایر ملکی از نظر معنی فرقی با هم ندارند.
نکته2: صفات ملکی قبل از اسم و ضمایر ملکی بعد از اسم می آیند.
نکته3: صفات ملکی، فقط در اول شخص جمع و دوم شخص جمع، حالت مذکر و مونث دارند.

 

مشاهده تمامی آموزش های زبان اسپانیایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *