آموزش زبان اسپانیایی- درس سیزدهم

درس سیزدهم

آموزش زبان اسپانیایی درس سیزدهم

 

افعال بی قاعده

افعال بی قاعده به فعل هایی گفته می شود که از قواعد افعال باقاعده پیروی نمی کنند. به عنوان مثال:

ser (بودن) ،estar (بودن) ، ir (رفتن) ، poder (توانستن) ، decir (گفتن)، querer(خواستن)  ،

hacer (انجام دادن) ، saber (دانستن)

تعداد زیادی از افعال بی قاعده که حرف دوم مصدرشان o هست،با تبدیل o به ue صرف می شوند.همچنین بعضی دیگر که حرف دوم مصدر آنها e هست،با تبدیل e به  ieصرف می شوند.

مثلا:

(فکر می کنم) , pensar

 pienso فکر می کنم

piensas  فکر می کنی

piensa    فکر می کند

pensamos  فکر می کنیم

pensáis   فکر می کنید

piensan   فکر می کنند

 

(می توانم) , poder

puedo                  میتوانم

puedes                 میتوانی

puede                   میتواند

podemos             میتوانیم

podéis                  میتوانید

pueden                میتوانند

 

volver   برگشتن

vuelvo                      بر میگردم
vuelves                    بر میگردی
vuelve                       بر میگردد
volvemos                بر میگردیم
volvéis                      بر میگردید
vuelven                    بر میگردند

نکته مهم: صرف افعال بی قاعده اول شخص جمع و دوم شخص جمع مانند صرف افعال باقاعده هست.یعنی همان طور که افعال با قاعده صرف می شوند.

مثلا:

(فکر می کنیم) , pensar >> pensamos (فکر کردن)

(فکر می کنید) , pensar >> pensáis (فکر کردن)

(می توانیم) , poder >> podemos (توانستن)

(میتوانید) , poder >> podéis (توانستن)

نوع دیگری افعال بی قاعده هستند که به آنها می پردازیم. مصدر هایی هایی که آخرشون به cer و یا cir ختم میشه، وقتی در حال ساده، اول شخص مفرد صرف میشوند، بی قاعده صرف میشن و این بی قاعدگی به این صورت می باشد:

علامت مصدری (er) یا (ir) حذف میشه، حرف c تبدیل به z میشه و co اضافه میشه:

conocer   شناختن، آشنا شدن، آشنا بودن
conozco   می شناسم

agradecer   تشکر کردن
agradezco   تشکر می کنم

ofrecer   ارائه کردن
ofrezco   ارائه میکنم

crecer   رشد کردن
crezco   رشد میکنم

pertenecer   تعلق داشتن
pertenezco   تعلق دارم

establecer   برقرار کردن
establezco   برقرار میکنم

nacer   متولد شدن
nazco   متولد میشوم

obedecer   اطاعت کردن
obedezco   اطاعت میکنم

traducir   ترجمه کردن
traduzco   ترجمه میکنم

conducir   رانندگی کردن
conduzco   رانندگی میکنم

reducir   کاهش دادن
reduzco   کاهش میدهم

البته همیشه این اتفاق نمیفته و هستند مصدر هایی که به cer و cir ختم میشوند اما اول شخص مفرد حال سادشون به این شکل صرف نمیشوند. مثلا:
hacer   انجام دادن
hago   انجام میدهم

decir   گفتن
digo   میگویم

vancer   غلبه کردن، مغلوب کردن
venzo   غلبه میکنم

نوعی از بی قاعدگی در حال ساده، برای اول شخص مفرد هست که آخر فعل به go ختم میشه:

tener   داشتن
tengo   دارم

venir   آمدن
vengo   می آیم

hacer   انجام دادن
hago   انجام میدهم

decir    گفتن
digo   میگویم

poner   گذاشتن
pongo   میگذارم

salir    بیرون رفتن، خارج شدن
salgo    بیرون میروم، خارج میشوم

oír    شنیدن
oigo   میشنوم

traer   آوردن
traigo   می آورم

caer    افتادن
caigo    می اُفتم

این نوع بی قاعدگی در حال ساده و فقط برای اول شخص مفرد، برای افعالی که گفته شد اتفاق می اُفتد.
فعل بقیه اشخاص (دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد، اول شخص جمع، دوم شخص جمع، سوم شخص جمع) این نوع بی قاعدگی رو در حال ساده نمیتونن داشته باشن. اگر چه ممکنه بی قاعدگی هایی از نوع دیگر داشته باشند.

مثلا:
tener داشتن

tengo               دارم
tienes               داری
tiene                 دارد
tenemos         داریم
tenéis              دارید
tienen             دارند

فقط  tenemos و tenéis باقاعده هستند. و طبق فرمول، باقاعده صرف شده اند.
قاعده صرف افعال حال ساده برای افعال مصدر های نوع دوم (مصدر هایی که به er ختم میشوند) :
حذف علامت مصدری و اضافه کردن این پسوند ها برای شش گروه ضمیر فاعلی:
o
es
e
emos
éis
en

حالا tener رو در نظر میگیریم.علامت مصدریش رو حذف میکنیم:
tener – er = ten
ریشه مصدر (که ten هست) به دست میاد.

حالا به ریشه پسوند هارو  اضافه میکنیم:

ten + o = teno     tengo

ten + es = tenes   tienes

ten + e = tene   tiene

ten + emos = tenemos

ten + éis = tenéis

ten + en = tenen  tienen

یک استثناء وجود دارد که ir می باشد.ir تنها مصدری است که از دو حرف تشکیل شده.اگر بخواهیم آن را مثل افعال باقاعده صرف کنیم، باید علامت مصدری را حذف کنیم و پسوند ها را اضافه کنیم.اما اگر علامت مصدری حذف شود باید کل مصدر را حذف کنیم که این امکان پذیر نیست.می توان گفت که مصدر ir ریشه ندارد.صرف این مصدر شکل خاص خود را دارد.

ir – رفتن

voy – می روم

vas – می روی

va – می رود

vamos – می رویم

vais – می روید

van – می روند

در گذشته ساده این طور صرف می شود:

ir – رفتن

fui – رفتم

fuiste – رفتی

fue – رفت

fuimos – رفتیم

fuisteis – رفتید

fueron – رفتند

افعال بی قاعده دیگر به صورت های مختلف تغییر می کنند و صرف می شوند.

(صرف چند فعل بی قاعده در حال ساده)

ser – بودن

soy – هستم

eres – هستی

es – هست

somos – هستیم

sois – هستید

son – هستند

 

estar – بودن

estoy – هستم

estás – هستی

está – هست

estamos – هستیم

estáis – هستید

están – هستند

 

dar – دادن

doy – می دهم

das – می دهی

da – می دهد

damos – می دهیم

dais – می دهید

dan – می دهند

 

tener – داشتن

tengo – دارم

tienes – داری

tiene – دارد

tenemos – داریم

tenéis – دارید

tienen – دارند

 

salir – خارج شدن ، بیرون رفتن

salgo – خارج می شوم

sales – خارج می شوی

sale – خارج می شود

salimos – خارج می شویم

salís – خارج می شوید

salen – خارج می شوند

 

oír – شنیدن

oigo – می شنوم

oyes – می شنوی

oye – می شنود

oímos – می شنویم

oís – می شنوید

oyen – می شنوند

 

decir – گفتن

digo – می گویم

dices – می گویی

dice – می گوید

decimos – می گوییم

decís – می گویید

dicen – می گویند

 

querer – خواستن ، دوست داشتن

quiero – می خواهم

quieres – می خواهی

quiere – می خواهد

queremos – می خواهیم

queréis – می خواهید

quieren – می خواهند

 

hacer – انجام دادن ، کردن

hago – انجام می دهم

haces – انجام می دهی

hace – انجام می دهد

hacemos – انجام می دهیم

hacéis – انجام می دهید

hacen – انجام می دهند

 

saber – دانستن ، بلد بودن

sé – می دانم

sabes – می دانی

sabe – می داند

sabemos – می دانیم

sabéis – می دانید

saben – می دانند

 

conocer – شناختن ، آشنایی داشتن

conozco – می شناسم

conoces – می شناسی

conoce – می شناسد

conocemos – می شناسیم

conoséis – می شناسید

conocen – می شناسند

 

seguir – ادامه دادن

sigo – ادامه می دهم

sigues – ادامه می دهی

sigue – ادامه می دهد

seguimos – ادامه می دهیم

seguís – ادامه می دهید

siguen – ادامه می دهند

 

pedir – درخواست کردن ، درخواست داشتن ، خواستن

pido – درخواست می کنم

pides – درخواست می کنی

pide – درخواست می کند

pedimos – درخواست می کنیم

pedís – درخواست می کنید

piden – درخواست می کنند

 

اما چون بی قاعدگی در چهار گروه از ضمایر فاعلی وجود داره، نباید همه رو طبق با قاعده ها صرف کنیم.
حالا سوال پیش میاد که از کجا باید بفهمیم که یک فعل رو باید با قاعده صرف کنیم یا نه؟
جوابش اینه که بی قاعده همانطور که از اسمش پیداست، هیچ قاعده و روشی نداره و  ممکنه توی خیلی از فعل ها بی قاعدگی اتفاق بیفته. تنها راهش اینه که بی قاعده هارو حفظ کنیم.

مشاهده تمامی آموزش های زبان اسپانیایی

One thought on “آموزش زبان اسپانیایی- درس سیزدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *