آموزش زبان اسپانیایی – درس دوم

درس دوم

آموزش زبان اسپانیایی درس دوم

 

حرف تعریف

دو نوع حرف تعریف در زبان اسپانیایی وجود دارد؛ حرف تعریف نامعین (artículos indeterminados)  و حرف تعریف معین (artículos determinados )

حروف تعریف معین:

از حروف تعریف معین برای اشاره به چیزهای شناخته شده و تعریف شده استفاده می شود. حرف تعریف معین مذکر (masculino)  el و جمع آن los می باشد، حرف تعریف معین مونث(femenino) la  و جمع آن las می باشد.

  • “El” para masculino singular (مفرد مذکر): El coche.
  • “La” para femenino singular (مفرد مونث) : La carpeta.
  • “Los” para masculino plural (جمع مذکر): Los teléfono.
  • “Las” para femenino plural (جمع مونث) : Las cartas.

نکته: حروف تعریف مشخص، چون در فارسی وجود ندارند، در ترجمه با فارسی هم نادیده گرفته میشوند.

حروف تعريف آميخته:

حروف تعریف آمیخته به 2 صورت میتوانند باشند:

  1. – اگر el بعد از حرف اضافه a قرار بگيرد،با هم آميخته مي شوند و تبديل به al مي شوند.

a + el : al

voy al cine

traducir al español

  1. اگر el بعد از حرف اضافه de قرار بگيرد،با هم آميخته مي شوند و تبديل به del مي شوند

la luz del sol

حروف تعریف نامعین:

نوعی دیگر از حروف تعریف در قواعد اسپانیایی کلماتی هستند که به فارسی: یک و تعدادی ترجمه میشوند. ما وقتی از حرف تعریف نامعین استفاده می کنیم که بخواهیم به چیزی ناشناس اشاره کنیم. حرف تعریف نامعین مذکر un و جمع آن unos است، حرف تعریف نامعین مونث una و جمع آن unas می باشد.

  • “Un” para masculino singular(مفرد مذکر): Un perro.
  • “Una” para femenino singular(مفرد مونث): Una tarjeta.
  • “Unos” para masculino plural(جمع مذکر): Unos libros.
  • “Unas” para femenino plural(جمع مونث): Unas monedas.

 

مشاهده تمامی آموزش های زبان اسپانیایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *