08 ژوئن

82 قرارداد حضوری

قرارداد حضوری متقاضيان پس از مشاوره و گرفتن اطلاعات كامل از كارشناسان موسسه، مي توانند با تعيين وقت قبلي حضورا به موسسه مراجعه كرده و اقدام به عقد قرارداد نمايند. …
08 ژوئن

83 قرارداد غیر حضوری

قرارداد غیرحضوری متقاضياني كه ساكن تهران نمي‌باشند، مي‌توانند پس از مشاوره به صورت حضوري يا تلفني وكسب اطلاعات كامل از كارشناسان، به صورت غير حضوري و از راه دور اقدام …
08 ژوئن

مشاوره ويزا

مشاوره ویزا در ادامه فعاليتهاي موسسه آركا دانش پارسيان، مي توان به مشاوره ويزا براي عزيزاني كه خودشان موفق به اخذ پذيرش شده اند،اشاره نمود.اين متقاضيان مي توانند براي آگاهي …
08 ژوئن

مشاوره حضوري

مشاوره حضوری شما مي‌توانيد جهت دريافت مشاوره تخصصي در زمينه رشته مورد نظر و امور پذيرش و ويزا حضوراً به موسسه مراجعه كرده و اطلاعات كامل را از كارشناسان دريافت …
08 ژوئن

98 مشاوره غير حضوري

مشاوره غیر حضوری يكي از خدمات موسسه آركا دانش پارسيان براي متقاضياني كه خارج از تهران مي باشند و نمي توانند حضوراً مشاوره شوند، ارائه مشاوره به صورت غيرحضوري (تلفني) …
07 ژوئن

قرارداد غير حضوري

قرارداد غیرحضوری متقاضياني كه ساكن تهران نمي‌باشند، مي‌توانند پس از مشاوره به صورت حضوري يا تلفني و كسب اطلاعات كامل از كارشناسان، به صورت غير حضوري و از راه دور …
07 ژوئن

قرارداد حضوري

قرارداد حضوری متقاضيان پس از مشاوره و گرفتن اطلاعات كامل از كارشناسان موسسه، مي توانند با تعيين وقت قبلي حضورا به موسسه مراجعه كرده و اقدام به عقد قرارداد نمايند. …